Schenkingsrecht is de belasting over geschonken goederen, geld of andere bevoordeling 2009

Belastingvrij schenken
Ouders kunnen aan kinderen ieder jaar een bepaald bedrag belastingvrij schenken. Door te schenken, kan de nalatenschap van de ouders worden verkleind zodat de kinderen bij overlijden van hun ouders minder successierecht hoeven te betalen. Ouders kunnen hun kinderen ook eenmalig een groter bedrag belastingvrij schenken. Deze schenking kan worden gedaan aan een kind dat ouder is dan 18 jaar maar jonger dan 35 jaar of aan een kind ouder dan 35 jaar maar met een echtgenoot of geregistreerd partner jonger dan 35 jaar. Als u deze schenking wilt doen, moet aangifte worden gedaan bij de Belastingdienst en in de aangifte een beroep worden gedaan op de verhoogde vrijstelling. In het jaar dat u het bedrag ter grootte van de eenmalig verhoogde vrijstelling schenkt, kunt u niet ook het jaarlijks vrijgestelde bedrag schenken. Van de jaarlijkse schenking van het vrijgestelde bedrag hoeft u geen aangifte te doen bij de Belastingdienst. Als u meer schenkt dan het vrijgestelde bedrag, moet schenkingsrecht over het meerdere worden betaald (en aangifte worden gedaan bij de Belastingdienst). Het verschuldigde schenkingsrecht is afhankelijk van de waarde van de schenking. Bij een schenking door een ouder aan een kind is het percentage van de eerste belastingschijf 5%. Ook grootouders kunnen hun kleinkinderen jaarlijks een bepaald bedrag belastingvrij schenken. Voor overige schenkingen geldt deze vrijstelling ook. Als meer wordt geschonken dan het vrijgestelde bedrag, vervalt de vrijstelling en moet over de gehele schenking schenkingsrecht worden betaald.

Schenking op papier
En van de manieren om te schenken, is het doen van een 'papieren schenking'. U houdt het geschonken bedrag in uw portemonnee, maar kunt wel gebruik maken van de vrijstellingen van het schenkingsrecht. De Belastingdienst stelt aan deze schenking meerdere eisen, waaronder het vastleggen ervan in een notarile akte en het jaarlijks betalen van een (zakelijke) rente over het schuldigerkende bedrag. Deze rente moet ook jaarlijks daadwerkelijk worden betaald aan de begiftigde. Als de Belastingdienst de schenking erkent (omdat aan de voorwaarden wordt voldaan), behoort het schuldigerkende bedrag niet meer tot de erfenis waardoor de erfgenamen minder successierecht hoeven te betalen.

Vrijstellingen schenkingsrecht 2009

Kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instellingen zijn volledig vrijgesteld als en voor zover aan de verkrijging niet een opdracht is verbonden die aan de verkrijging het karakter ontneemt van te zijn gedaan in het algemeen belang en als de belastingdienst de instelling heeft aangemerkt als 'algemeen nut beogend'.

Wilt u weten hoeveel schenkingsrecht u verschuldigd bent? Bereken het met de wegwijzer schenken van de Belastingdienst.