Algemene heffingskorting 2009

Als u inkomstenbelasting (IB) betaalt, heeft u recht op de algemene heffingskorting. In 2009 bedraagt de algemene heffingskorting 2.007 euro als u jonger bent dan 65 jaar en 935 euro als 65 jaar of ouder bent.

Arbeidskorting

Als u inkomsten uit loon of salaris heeft of winst uit een onderneming, dan heeft u recht op de arbeidskorting. De hoogte van deze korting is afhankelijk van uw leeftijd en de hoogte van uw inkomsten.

De arbeidskorting voor 2009 bedraagt voor de lage inkomens (tot 40.000 euro bruto per jaar):

 • maximaal 1.504 euro voor mensen tot 57 jaar;

 • maximaal 1.762 euro voor mensen van 57, 58 of 59 jaar;

 • maximaal 2.018 euro voor mensen van 60 of 61 jaar;

 • maximaal 2.274 euro voor mensen van 62, 63 of 64 jaar;

 • maximaal 1.059 euro voor mensen van 65 jaar en ouder.

De arbeidskorting voor 2009 bedraagt voor de hoge inkomens (vanaf 40.000 euro bruto per jaar):

 • maximaal 1.480 euro voor mensen tot 57 jaar;

 • maximaal 1.738 euro voor mensen van 57, 58 of 59 jaar;

 • maximaal 1.994 euro voor mensen van 60 of 61 jaar;

 • maximaal 2.250 euro voor mensen van 62, 63 of 64 jaar;

 • maximaal 1.048 euro voor mensen van 65 jaar en ouder.

Combinatiekorting en inkomensafhankelijke combinatiekorting

Per 1 januari 2009 is de combinatiekorting afgeschaft. De aanvullende combinatiekorting wordt in 2009 vervangen door de inkomensafhankelijke combinatiekorting. De inkomensafhankelijke combinatiekorting is voor minstverdienende partners en alleenstaande ouders die zorgen voor kinderen jonger dan 12 jaar.
Het basisbedrag van deze heffingskorting is 770 euro in 2009 als met werken een bruto-inkomen van minimaal 4.619 euro wordt verdiend of als er recht bestaat op de zelfstandigenaftrek. Voor elke euro die meer wordt verdiend dan 4.619 euro loopt de inkomensafhankelijke combinatiekorting met 3,8 eurocent op tot maximaal 1.765 euro. Dit maximale bedrag wordt bereikt bij een inkomen uit werk van 30.800 euro.

(Aanvullende) alleenstaande-ouderkorting

U heeft recht op de alleenstaande-ouderkorting als u in 2009 meer dan zes maanden:

 • geen partner heeft en;

 • een huishouding voert met een kind dat u in belangrijke mate onderhoudt en dat op hetzelfde woonadres ingeschreven staat en;

 • alleen in huis woont met kinderen die op 1 januari 2009 jonger zijn dan 27 jaar.

De hoogte van de alleenstaande-ouderkorting bedraagt 902 euro in 2009.

U heeft recht op de aanvullende alleenstaande-ouderkorting als:

 • voor u de alleenstaande-ouderkorting geldt en;

 • u tegenwoordige arbeid verricht en;

 • een kind tot uw huishouden behoort dat op 31 december 2008 de leeftijd van 16 jaar niet heeft bereikt en dat gedurende die tijd op hetzelfde woonadres is ingeschreven voor een periode van meer dan zes maanden.

Bij tegenwoordige arbeid gaat het om alle werkzaamheden waarmee inkomen wordt verdiend. De hoogte van de aanvullende alleenstaande-ouderkorting is 4,3 procent van de inkomsten uit tegenwoordige arbeid, zoals loon, winst of resultaat uit overige werkzaamheden, maar maximaal 1.484 euro.

(Alleenstaande) ouderenkorting en doorwerkbonus

Als u op 31 december 2009 65 jaar of ouder bent en een verzamelinkomen heeft van niet meer dan 34.282 euro, dan heeft u recht op een ouderenkorting van 661 euro.

U heeft recht op alleenstaande ouderenkorting als u ook recht heeft op een AOW-uitkering voor alleenstaanden. De alleenstaande ouderenkorting is 410 euro.

In 2009 wordt de doorwerkbonus ge´ntroduceerd. Hiermee worden belastingplichtigen van 62 jaar en ouder gemotiveerd om door te blijven werken. De bonus hangt af van de leeftijd en begint in het jaar waarin iemand 62 wordt. De bonus is een percentage van een fictief inkomen uit werk van 45.900 euro en bedraagt bij een leeftijd van:

62 jaar

2.296 euro

63 jaar

3.214 euro

64 jaar

4.592 euro

65 jaar

918 euro

66 jaar

918 euro

67 jaar en ouder

459 euro

Jonggehandicaptenkorting

U komt in aanmerking voor de jonggehandicaptenkorting van 678 euro als u in 2009 recht heeft op een uitkering op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong), tenzij u in aanmerking komt voor de ouderenkorting. U komt ook voor de jonggehandicaptenkorting in aanmerking als u recht heeft op een Wajonguitkering, maar die niet daadwerkelijk ontvangt omdat u een andere uitkering of ander inkomen uit arbeid heeft.

Andere heffingskortingen

U heeft recht op levensloopverlofkorting bij een reguliere opname van uw levenslooptegoed. De levensloopverlofkorting is gelijk aan het bedrag van het opgenomen levenslooptegoed, maar niet hoger dan 195 euro per jaar waarin is gestort in de levensloopregeling. Bedragen aan levensloopverlofkorting, die u in voorafgaande jaren al heeft ontvangen, worden in mindering gebracht.

De ouderschapsverlofkorting komt in 2009 volledig los te staan van de levensloopregeling. U komt in aanmerking voor ouderschapsverlofkorting als u in 2009 gebruik maakt van uw wettelijke recht op ouderschapsverlof. De korting wordt berekend door het aantal uren ouderschapsverlof in het kalenderjaar te vermenigvuldigen met een bedrag van vijftig procent van het bruto minimumuurloon per opgenomen verlofuur. Voor 2009 is dat 3,99 euro per verlofuur. De korting is niet meer dan de terugval in het belastbare loon in 2009 ten opzichte van 2008.

Voor maatschappelijke beleggingen, beleggingen in durfkapitaal en culturele beleggingen kunt u een heffingskorting krijgen van het bedrag dat daarvoor gemiddeld is vrijgesteld in box 3.